Krčín

Josef Jodas

J. L. Šichan: Budín
J. L. Šichan: Budín. Foto: K. V. Nývlt

Krčín jest městys, kde druhdy stával prastarý hrad Budín, o němž celé báje se vypravují. Když bylo Nové Město vystaveno, tu občané krčínští z největší části do něho se vystěhovali, čímž se stalo, že Krčín málo zalidněn zůstal. Kromě toho však vzrůstu a zkvétání jeho velice ublížilo, když Jan z Kácova také veškery výsady jakož i trhy týdenní a výroční z městečka Krčína do Nového Města přenesl a pouze obyvatelům novoměstským řemesla dovolil provozovati.

Krčín, rozkládaje se po obou stranách Metuje, náležel ve XIII. století panu Benešovi z Krčína a jeho synu Rubínovi; ve století XIV. pánům z Dubé a na Náchodě, ve století XV. pak přešel na pány z Kácova na Černčicích.

Jisto jest, že roku 1403 stával hrad, tvrz a dvůr, kteréž nesly jméno Krčín. Tvrz a dvůr nalezaly se v nynějším Krčíně, hrad pak nejspíše na vrchu Hradišti u  vsi Lipchyně, kterážto ves ku zboží krčínskému náležela. Hrad tento roku 1336 náležel Hajmanovi z Dubé a na Náchodě; později pak přešel do rukou rytířův z Riesenburka a konečně v čas válek husitských bezpochyby vzad za své. Materiálu ze zřícenin jeho užilo se, když Nové Město bylo ku stavbě.

Krčín má kostel sv. Ducha, jemuž veliké stáří se připisuje, neboť již za časů sv. Vojtěcha měl prý Krčín svého faráře. Kostel tento byl také v držení Husitův, a roku 1420 přihodila se v něm pamětihodná událost. Když totiž Táborité o druhém svátku vánočním večeři Páně pod oboji spůsobou příjímali, velitel posádky jaroměřské Hynek Červenohorský se svým vojskem z nenadání kostel přepadl, lid z něho násilně vyhnal a sám osobně knězi kalich z ruky vytrhnuv, dal z něho koni svému píti s úšklebkem, že nyní též jeho kůň bude pod obojí. Byl však za to, když Žižka a Pražané Jaroměře dobyli, jat a do Prahy odvlečen.

Krčín oplývá mnohými jinými pověstmi historickými a honosí se mnohými památnostmi starožitnými jakožto obec velmi starobylá, jsouc vlastně sama téměř skutečnou starožitností.

Krajina v okolí Krčína jest dosti malebná i přívětivá, a procházka z Nového Města do Krčína údolím Metuje po lučinách povždy zůstane požitkem velice oblíbeným a hledaným.

Nedaleko Krčína rozkládá se bažantnice „na Luštinci,” kudy vycházka na Rozkoš k ŕybníku jest opravdu roztomilá.

JODAS, JosefPamátnosti Nového Města n. M.: dle zápisek Františka Slavíka. Nové Město n. M.: J. Jodas, 1886, s. 52-54.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru