Archeologické výzkumy Jana Karla Hrašeho

Jan Tůma

… Za nejvýznamnější ze série hlášení o mohylách na Novoměstsku, zaslaných Archeologickému sboru v roce 1878, považoval Hraše zřejmě zprávu nazvanou Pohanské pohřebiště u Krčína, kterou napsal v Novém Městě nad Metují dne 25. května 1878(177). Můžeme to vidět již z jejího rozsahu – 4 strany textu doplněného mapkou a vyobrazeními nálezů, ale i z odkazů v ostatních zprávách. Není se čemu divit, neboť právě zde Hraše provedl poměr­ně rozsáhlé výkopy.

O domnělých mohylách na ostrožně nad řekou Metují při jihovýchodním okraji Krčína (akr. Náchod) se dozvěděl až roku 1878. Jejich větší část však měla být zničena již v roce 1875 při stavbě železniční trati. Hraše o tom píše: Spěchal jsem, abych zachránil co zachrániti bylo by možno … Všude, kamkoliv jsem se podíval, viděl jsem spálenou zemi, uhlí, popel, kosti, zbytky popelnic a jiné svědky novověkého vandalismu. Nakonec nachází jednu relativně málo poškozenou „mohylu“ a maje dělníky s sebou, pouští se ihned do výkopů. Bylo by jistě zbytečné podrobně popisovat nálezové situace, které Hraše poměrně přesně zaznamenal. Omezme se pouze na nejpodstatnější. Celý hrob z výší 7,3 m a v ochozu 25 m byl klenutý; kameny byly hlinou původně na kaši rozdělanou spojeny. V tomto klenutém prostoru, jehož podlaha byla vy­dlážděna plochými kameny, pak Hraše nalezl ve vrstvě popela řadu rozbitých keramických nádob, které označoval za popelnice, železné ovčácké nůžky, 12 železných nožů, železný třmen, jakousi kliku (snad od brusu), petlici a pant, skoby a jiné železné artefakty. Vedle toho pak našel i množství kostí ryb, skotu, ale i pecky třešně, lískové oříšky, obilí a skořápky vajec. To vše bylo pohřbeno pod hlínou propálenou dočervena a kamením uzavírajícím klenbu.

Hraše nález interpretuje jednoznačně, nicméně zcela chybně – jedná se podle něj o mo­hylu. Hledě ku památkám, ve pohanských hrobech u Krčína nalezených, konstatuje Hraše, soudím, že pocházejí z poslední doby pohanské. Důvody: nádoby jemné, na kole pracované, glasurou rozličnou opatřené, ozdobami okrášlené, památky železné … dovedně pracované(178). Ve středu mohyly měl podle něj být hlavní hrob s pohřbem muže, k čemuž ho přivádějí 3 ráže co symbol mužnosti. Po obvodu mohyly pak měly být vedlejší popelnicové hroby.?“ Absenci
celých nerozbitých popelnic vysvětluje tak, že všecky předměty na důkaz smutku, na důkaz dokonání, smrti, byly buď rozbity, nebo přelomeny, anebo nalomeny a ohnuty(180).

Podrobný popis nálezových situací i nákresy nálezů však Hrašeho usvědčují z frapantní­ ho omylu. Neobjevil žádnou mohylu, natož celé pohřebiště, nýbrž prozkoumal ukázkovou destrukci raně novověkého domu. Nálezy kuthanů, glazovaných střepů z jemného materiálu, typických keramických tvarů i kovových předmětů dovolují naleziště datovat do období 16.-18. století. Hraše tak nejspíše vykopal pozůstatky jednoho z domů tvořících širší zástavbu tzv. Budína, jejichž pusté parcely jsou vidět ještě na indikační skice stabilního ka­tastru z roku 1840(181). Památky z domnělých mohyl se Hraše rozhodl prezentovat na schůzi učitelské jednoty Komenský v Náchodě konané dne 11. června 1878 a poté je slíbil odeslat do Národního muzea(182). K tomu ale již zřejmě nedošlo, neboť je posléze zapisuje do sbírek muzea v Náchodě(183)…

Archeologické výzkumy Jana Karla Hrašeho, s. 80-82

Nálezy z Krčína0001
Nálezy z Krčína0002
Nálezy z Krčína0003
TŮMA, Jan. Archeologické výzkumy Jana Karla Hrašeho. In Náchodsko od minulosti k dnešku. Sv. 5. Jan Karel Hraše (1840-1907). Sborník příspěvků ke stoletému výročí úmrtí Jana Karla Hraše. Editor Václav Sádlo. Liberec: Bor, 2007, s. 45-114. ISBN 978-80-86807-72-0. 

Literatura a prameny

177 Hraše, J. K.: Pohanské pohřebiště u Krčína. Rukopis, Nové Město n. M., 25. 5. 1878. Archiv NM, fond Archeologický sbor, kart. 3, Č. 269.

178 Tamtéž, s. 4.

179 Tamtéž, s. 3.

180 Tamtéž, s. 2.

181 Podle tradice bylo u Zájezdní hospody Budín, někdy považované za pozůstatek tvrze, 11 chalup. Zkoumaný dům zanikl zřejmě za třicetileté války nebo nejpozději při požáru Budína v roce 1797. Srovnej Musil, F.: Zamyšlení nad novoměstskými hrady. Náchodsko od minulosti k dnešku 4, 2002, s. 131; Dvořáček, B.: Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují, s. 30.

182 Hraše, J. K.: Pohanské pohřebiště u Krčína. Rukopis, Nové Město n. M., 25. 5.1878. Archiv NM, fond Archeologický sbor, kart. 3, Č. 269, s. 4.

183 Základní kniha městského musea v Náchodě. Založeno 7880, s. 7-8: Č. i. 77-78 – rendlík vykopaný u Krčína, mísa vykopaná u Krčína; Č. i. 91 – závora s hákem od Krčína; Č. i. 93 – násadka z brusu vyk. u Krčína; Č. i. 94 – popelnice nalezená u Krčína; Č. i. 95 – škvarky a slitiny nal. u Krčína.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru