Školy na kladském pomezí ke konci 18. století

Václav Černý

Jak ohromný pokrok učinilo všeobecné vzdělání školské za poslední století, je každému známo. Ale plně si jej uvědomíme teprve tehdy, můžeme-li dnešní stav srovnati se stavem minulým, jestliže se zachovaly starší zprávy. A vskutku se zachovaly zprávy velmi cenné o školství v celých Čechách z let 1790-1798. Při reformách školských, jež byly u nás zaváděny v 2. polovině 18. stol., byli jmenováni také (r. 1786) zvláštní krajští komisaři školní k dohledu na školy. Bylo jim také uloženo (roku 1789), aby navštívili každou školu a podali zevrubný její popis: počet dětí, jejich jména, stáří, náboženství, jak docházejí do školy, dále příjmy učitelovy; tento popis byl podepsán nejen komisařem, nýbrž i učitelem a správcem duchovním, zástupci obce a vrchnosti. A tyto zprávy se zachovaly. Jsou obšírné, pro kraj hradecký na př. tři velké knihy, každá o tloušťce 10-15 cm. Vybéřeme z nich několik zajímavých čísel; snad by ovšem někoho zajímala i jména tehdejších školáků z každé obce, bylo by lze uvésti také statistiku podle stáří, ale to by vyžadovalo mnoho místa; omezíme se na nejnutnější.

I v hradeckém kraji tímto způsobem visitoval školní inspektor – Jan Jakub Rössler. Visitováno bylo několik let, a postupovalo se podle panství. Na panství novoměstském, jimž začneme, byla visitace vykonána z jara r. 1790 a 1791, mimo to však se uchovaly veškeré zprávy z r. 1814 a 1815, takže můžeme srovnati také stav před válkami napoleonskými a po nich. Na tomto panství bylo tehdy osm škol: jediná farní byla v Novém Městě, lokální v Bohuslavicích, ostatní triviální: v Krčíně, Černčicích, Nahořanech, Provodově a ve Slatině; osmá škola byla soukromá, a to ve Vrchovinách, byla však založena teprve r. 1796. Z připojené tabulky je patrný počet žactva i platy učitelů, k tomu ještě několik slov o každé škole. Při číslech o počtu dětí musíme míti na paměti, že se chodilo do školy jen do 12 let, a že tedy v seznamech jsou zapsány pouze děti šestileté až jedenáctileté, kdežto dvanáctileté už v seznamech nejsou.

Přehled škol na panství novoměstském

Škola novoměstská byla největší, neboť čítala tehdy r. 1791 celkem 149 dětí školou povinných; do toho je započtena i přiškolená vesnice Spy, v níž bylo 31 školních dětí, z těch 21 chlapců a 10 děvčat, kdežto ze 118 novoměstských bylo 63 chlapců a 55 děvčat. Ve skutečnosti však nikdy se nesešlo tolik dětí ve škole, takže stačily dobře dva učitelé: Ant. Černý a Ignác Macek. Chodilo totiž jenom 72 dětí do školy stále, tedy z celkového počtu sotva polovina; mimo to 21 dětí chodilo jen občas, ostatních 56 však nechodilo vůbec. Chodily do školy jenom děti novo­městské, kdežto ze Spů nechodil stále vůbec nikdo, a občas jedině Jan Matouš z č. 24, jemuž bylo 11 let, kdežto jeho sestra Kateřina, o rok mladší, do školy nechodila, právě tak jako ostatní sepské děti školy vůbec nespatřily. Zajímavo je, jaký byl přírůstek dětí za 23 let: r. 1814 bylo všech dětí školních 191, tedy o 42 více, a z těch bylo 94 chlapců a 97 děvčat. Ku podivu, že se nezměnil počet chudých dětí, jež neplatily školného; těch bylo 55 roku 1814 právě tolik jako r. 1791.

Z připojené tabulky je patrný počet žactva i platy učitelů, k tomu ještě několik slov o každé škole. Při čís­lech o počtu dětí musíme míti na paměti, že se chodilo do školy jen do 12 let a že tedy v seznamech jsou zapsány pouze děti šestileté až jedenáctileté, kdežto dvanáctileté už v seznamech nejsou.

Příjmy učitelské plynuly sice s několika míst, ale zevšad velmi sla­bě, jak se dovídáme k r. 1798 o příjmech prvního učitele novoměst­ského Ant. Černého: od kostela dostával 2 zl. 58 kr. za hudbu a 42 kr. za kostelnické služby; od vrchností 1 zl. 15 kr; od obce 3 1/2 strychu žita — po 3 zl. dělalo 10 zl, 30 kr., místo 4 bochníků chleba 18 kr., dále 71/2 sáhů měkkého dříví — po 1 zl. 6 kr. to bylo 8 zl. 15 kr., (mimo to 13 sáhů na vytápění školy), o vánocích kapra v ceně 71/2 kr. Hlavní po­ložkou jeho byl plat z obecní pokladny 70 zl., mimo to ze školního fon­du 45 kr., poměrně dost také měl z pohřbů, totiž 12 zl. Školní plat (sobotales) toho roku platilo 85 dětí, a poněvadž týdně se platilo 11/2 kr., bylo to za celý rok (počítaje 46 týdnů, tedy bez prázdnin) 97 zl. 45 kr., což bylo rovným dílem rozděleno oběma učitelům. Z každého domu  (jichž bylo 224) dostával domov­ní příspěvek po 3 kr, což vydalo ročně 11 zl, 12 kr., o velikonocích vejce asi v ceně 1 zl. a o posvíce­ní 4 zl. 30 kr.; o to se však dělili oba učitelé, takže na prvního uči­tele přišlo 8 zl. a 21 kr. Byl tudíž celkový jeho roční příjem 164 zl. 41/4 kr. Nebylo to mnoho, ale přece byl na tom lépe, nežli jeho nástupce František Podroužek; neboť ten měl r. 1814 platu 169 zl. 263/4 kr., tedy jen asi o pět zl. více než bývalo dřív, ačkoliv to bylo v době po r. 1811, kdy velikým finančním úpadkem byly peníze velmi znehodnoceny. Druhý uči­tel měl toho roku 113 zl. 533/4 kr.; měl celkem tytéž platy jako první učitel, jen z obecní pokladny do­stával pouze 30 zl., tedy o 40 zl. méně. A poněvadž r. 1798 měl týž učitel 105 zl. 191/4 kr., měl po 16 letech a po devalvaci peněz více o pouhých 8 zl. (necelých).

Do Krčína byly tehdy (r. 1791) přiškoleny také Vrcho­viny, kde vznikla škola teprve o několik let později, jak ještě uslyšíme. Jaký tu byl počet dětí i celkový plat učitelův, nebudeme dále uváděti, neboť to bylo patr­no z předešlé tabulky. Za zmínku stojí, že ze všech dětí jen tři děti z Vrchovin byly nekatolické, pa­trně evangelické; byly však asi z jediné rodiny, tří bratři – všichni Chmelařové: Jan, Jakub a Václav. Krčínský učitel – Josef Skála se jmenoval – proti novoměstské­mu měl o to víc, že měl také kus pole; byly ho 2 strychy, z nichž se počítalo čistého výnosu 4 zl. Ale jiné položky jeho příjmů byly menší: ze školního fondu 38 zl. 27 kr„ z pohřbů 8 zl., dále 33/4 štr, ječmene, 34 zl. 30 kr. školného, a z koled měl 30 zl. 111/2 kr., totiž: o Novém roce (z 296 domů po 3 kr.) 14 zl. 48 kr., na sv. Mikuláše a sv. Dorotu 5 zl. 15 kr., na Ze­lený čtvrtek vejce – 2 zl, 33 kr., o posvícení 2 zl. 411/2 kr. a na Štěd­rý den v penězích i v naturáliích 4 zl. 54 kr. Rychtářem v Krčíně byl tehdy Matěj Kouba, kdežto r. 1815 byl rychtářem Jakub Cihlář a školním dohlížitelem Josef Rydlo (podpisoval se Ridlo)…

Stará škola v Krčíně
Stará škola v Krčíně

Dle kresby bývalého insp.  J. Dobeše. Chodíval naším krajem po inspekcích s tužkou v ruce a zanechal nám po sobě mnoho pěkných a zajímavých kreseb. Nedávno ještě před smrtí — mně je poslal k použití. Budeme je postupně otiskovati ve sborníku, mnohé jsou svým námětem jedinečné. Insp. Dobeš byla zlatá duše. Mnozí se na něj ještě pamatujete a rádi vzpomínáte. Redakce vám bude vděčna za každou vzpomínku, týkající se jeho osoby. Míní věnovati mu v některém z příštích čísel několik řádek.

Celý článek

ČERNÝ, Václav. Školy na kladském pomezí ke konci 18. století. In: Od kladského pomezí: vlastivědný časopis pro politický okres broumovský, náchodský, novoměstský a trutnovský. 1926-1927, roč. 4, s. 38-40, 55-58.
Přejít nahoru